Neem contact op
Rijntakken hek veiligheid
Rijntakken zorgplicht zwerfafval
Rijntakken zorgplicht drijfhout

Zorgplicht op staatsgronden

Zorgplicht betekent dat de gronden veilig te gebruiken moeten zijn voor mens en dier, ook overheden hebben als grondeigenaar deze zorgplicht. Team Rijntakken ziet toe op de zeven zorgplichten die Rijkswaterstaat heeft op haar eigen gronden in de uiterwaarden: zo houden we de uiterwaarden veilig voor iedereen.

1. Boomveiligheid
De bomen op grondeigendom van Rijkswaterstaat moeten veilig zijn voor mens en dier. Om dat te borgen, voert Team Rijntakken boomveiligheidscontroles uit. Op basis van deze boomveiligheidscontroles wordt beoordeeld of de boom 1) geen onderhoud nodig heeft 2) gesnoeid moet worden of 3) gerooid moet worden. Lees hier meer over ons groen onderhoud.

2. Veiligheid van het gebied
De gronden van Rijkswaterstaat moeten veilig zijn voor de gebruikers, bijvoorbeeld bruggen en rasters op grondeigendom van Rijkswaterstaat moeten veilig te gebruiken zijn. Daarom nemen wij (beheers)maatregelen door de gebreken te herstellen.

3. Zwerfafval door hoogwater
Door de stroming in de rivieren wordt afval meegenomen. Wanneer de rivier ten tijde van hoog water buiten haar oevers treedt, kan dit meegevoerde afval in de uiterwaarden terecht komen. Team Rijntakken ruimt het afval in de uiterwaarden op dat met hoogwater is meegebracht. Team Rijntakken ruimt op reguliere basis geen grootschalig recreatief afval op, dit valt niet onder onze werkzaamheden. Wel ruimen wij twee keer per jaar storend afval op.

4. Veiligheid voor de scheepvaart
Vanuit de uiterwaarden kunnen objecten (zoals takken) in de vaargeul terecht komen. Dat vormt een gevaar voor de scheepvaart. Wij ruimen de objecten die een gevaar vormen voor de scheepvaart op.

5. Kadavers
Dode dieren, zoals vissen en vogels, die op gronden van de Staat waar Rijkswaterstaat beheerder is liggen, ruimen wij op. Dat is belangrijk, omdat de kadavers de overige dieren kunnen verstoren. Ook houden we nauwlettend in de gaten of het bijvoorbeeld om de vogelgriep gaat. Verdere verspreiding proberen we zo te voorkomen.

6. Exoten
Soorten die niet van nature in Nederland voorkomen heten exoten. In sommige gevallen zijn deze exoten schadelijk voor de Nederlandse natuur en kunnen zich snel vermeerderen, dit worden invasieve exoten genoemd. Deze invasieve exoten kunnen zorgen voor grote gevolgen voor inheemse soorten. Inheemse soorten zijn soorten die van nature in een bepaald gebied voorkomen. Als er een invasieve soort wordt aangetroffen, dan zetten wij ons in dat de soort zich niet verder kan verspreiden. Daarnaast zetten we in op de bestrijding van de invasieve soort. Voorbeelden van invasieve plantsoorten zijn de Japanse Duizendknoop, reuzeberenklauw en de akkerdistel. We houden rekening dat de beheersmaatregelen niet leiden tot negatieve effecten op inheemse soorten.

7. Ziekten en plagen
We bestrijden ziekten en plagen aan de flora, zoals bacterievuur en de iepziekte.