Neem contact op
Team Rijntakken Snoeien
Team Rijntakken trekker
Van Oord boom snoeien

Groen onderhoud

De werkzaamheden van Team Rijntakken voor groen onderhoud bestaan uit maaiwerkzaamheden, snoeiwerkzaamheden en rooiwerkzaamheden. Deze onderhoudswerkzaamheden komen voort uit de basiseisen van hoogwaterveiligheid, waterkwaliteit, natuur en boomveiligheidscontroles (BVC).

Groenonderhoud conform vegetatielegger
De natuur in de uiterwaarden verandert ieder seizoen en ieder jaar onder invloed van groei, het grazen van dieren, recreatie, zon, wind en water. Rijkswaterstaat heeft de wettelijke verplichting om de begroeiing in alle uiterwaarden op orde te houden in het kader van waterveiligheid, waterkwaliteit en natuur.

Het groenonderhoud gebeurt op basis van de Vegetatielegger. De Vegetatielegger bestaat uit overzichtskaarten en regels en geeft per locatie aan welk type begroeiing (zoals bomen en struiken) waar in de uiterwaard mag groeien. Wij voeren het onderhoud uit op basis van de Vegetatielegger. Als er in een uiterwaard vegetatie aanwezig is die volgens de Vegetatielegger niet is toegestaan, moet deze vegetatie beperkt of weggehaald worden. Ook op gronden van derden. Dit doen we onder andere door maaiwerkzaamheden uit te voeren en bomen te snoeien en te rooien.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van de KRW is dat uiterlijk in 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Dat gaat zowel om oppervlaktewater als om grondwater. Om de doelstelling van KRW te bereiken, zijn maatregelen nodig. Bijvoorbeeld de aanleg van nevengeulen, natuurvriendelijke oevers en vispassages. Na de aanleg moeten deze maatregelen ook onderhouden worden. Dit onderhoud gebeurt grotendeels door Team Rijntakken als het gaat om maatregelen langs de Nederrijn, Lek, Waal en de Merwede.

Natuur
Binnen het gebied van Team Rijntakken houden wij ons bezig met de natuurwaarden. De provincies stellen de doelen voor natuurontwikkeling vast (Natura2000 en NNN – Natuurnetwerk Nederland). Team Rijntakken bepaalt welk beheer moet worden toegepast om die doelen te halen, bijvoorbeeld de habitattypen die reeds aanwezig zijn. Waar relevant proberen we vernieuwende maatregelen ter natuurbehoud en -versterking uit, waarna we bij positief effect opschalen naar grotere gebieden.

Boomveiligheidscontroles, snoeien en rooien
De bomen in de uiterwaarden moeten veilig zijn voor mens, dier en de omgeving. Wij voeren daarom een inspectie uit van de bomen op grondeigendom van de Staat waar Rijkswaterstaat beheerder is, dat doen wij door middel van boomveiligheidscontroles. Tijdens de boomveiligheidscontrole worden alle bomen op staatsgrond die op maximaal 30 meter van de openbare weg staan geïnspecteerd. Het uitgangspunt is dat de percelen van Rijkswaterstaat veilig te gebruiken zijn. Uit de boomveiligheidscontrole komt naar voren welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden voor de betreffende bomen, namelijk: geen onderhoud nodig, snoeien of rooien.

Sommige bomen moeten helaas gerooid worden. Deze bomen vormen een gevaar voor mens, dier en de omgeving. Een boom kan bijvoorbeeld een gevaar vormen omdat dode takken afbreken en op de openbare weg of in de vaarweg vallen. Ook staan er op sommige locaties in de uiterwaarden zieke of dode bomen binnen 5 meter van de bosrand die bij hoogwater in de vaarweg kunnen komen.

Voorbereiding groen onderhoud
Wij bereiden het groen onderhoud zorgvuldig voor, hierbij houden we rekening met beschermde planten en dieren. Vanzelfsprekend werken we conform huidige wet- en regelgeving en vragen indien nodig de benodigde vergunningen en meldingen aan. Verder kondigen we de onderhoudswerkzaamheden aan. Dit doen wij door omwonenden en gebruikers te informeren via een brief, telefonisch en/of via informatieborden. We plaatsen bordjes met QR-codes op de bomen die gerooid moeten worden. Ook vragen we aan de gemeente waar de werkzaamheden plaatsvinden, dit aan te kondigen in de lokale krant en/of op de gemeentelijke website.