Neem contact op

Onze werkzaamheden bestaan uit groen onderhoud, civiel werk en geulen. Daarnaast verzorgen wij de zorgplicht die Rijkswaterstaat heeft als beheerder van de Staatsgronden. Ook dragen wij bij aan de waterkwaliteit en natuurdoelen. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze werkzaamheden.

De uiterwaarden hebben een belangrijke functie voor de veiligheid bij hoogwater. Het water moet zo snel en veilig afgevoerd worden naar zee. De begroeiing in de uiterwaard moet dat wel toelaten. Daarnaast vormen uiterwaarden een belangrijk leefgebied voor planten en dieren. Op sommige gronden liggen natuurdoelstellingen, waarvoor een bepaald (extra) onderhoud nodig is. Deze verschillende functies moeten in evenwicht zijn. Daarvoor is onderhoud nodig. Dit onderhoud wordt zorgvuldig voorbereid. We houden rekening met beschermende planten en dieren, en werken volgens de wet- en regelgeving. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze werkzaamheden.

De uiterwaarden moeten veilig zijn voor mens en dieren. Wij snoeien en rooien bomen in het kader van de veiligheid. Dode of erg slechte bomen worden bijvoorbeeld verwijderd langs de vaarweg, omdat deze bij windworp of stambreuk in de vaarweg terecht kunnen komen en een gevaar vormen voor de scheepvaart. Daarnaast snoeien en rooien wij bomen om te voldoen aan de vegetatielegger. Op deze pagina vindt u meer informatie over het snoeien en rooien van bomen.

Aan de uitvoering van onze werkzaamheden gaat een zorgvuldige voorbereiding vooraf. Daarnaast worden de te snoeien en te rooien bomen nauwkeurig besproken met de ploeg die de werkzaamheden uitvoert.

Als er onderhoudswerkzaamheden, zoals snoeien, maaien en rooien, worden uitgevoerd kan dit onder andere het volgende betekenen voor de directe omgeving;

  • Tijdelijk geluidsoverlast
  • Wegen kunnen tijdelijk worden afgezet
  • Er kan een rijdende afzetting worden ingezet
  • Er kan een snipperdepot worden geplaatst waarin de houtsnippers tijdelijk worden opgeslagen.

Het gesnoeide hout versnipperen we ter plaatse. De houtsnippers leggen we tijdelijk neer in een snipperdepot. Hierna worden de snippers opgehaald door een vrachtwagen en duurzaam hergebruikt.

Wij bereiden onze werkzaamheden zorgvuldig voor. Als vanzelfsprekend is een onderdeel daarvan dat wij de omgeving tijdig en kundig op de hoogte stellen. Op deze pagina leest u meer hoe wij dat doen. Daarnaast kunnen geïnteresseerden ten alle tijden een kijkje nemen op onze website (www.rijntakken.nl). Binnenkort plaatsen wij hier nieuwsupdates. Zo blijft u op de hoogte.

Team Rijntakken werkt met een ecologisch werkprotocol. In dit werkprotocol leggen wij vast hoe wij zorgvuldig handelen ten aanzien van beschermde soorten. Het ecologisch werkprotocol is opgesteld volgens de gedragscode van Rijkswaterstaat. Ons project en onze werkzaamheden worden ecologisch begeleid door ter zake kundige ecologen. Te allen tijde wordt er rekening gehouden met de algemene zorgplicht, artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat er altijd rekening wordt gehouden met in het wild levende dieren en planten.

De basis van het ons groenonderhoud vormt de Vegetatielegger. We stellen op basis van deze legger per gebied vast welk type begroeiing is toegestaan. De vegetatielegger bestaat uit overzichtskaarten en regels. Hierin staat welke begroeiing er op een locatie maximaal aanwezig mag zijn. Als de begroeiing ‘ruwer’ is dan in de legger aangegeven, moet er onderhoud worden uitgevoerd. We bereiden dit zorgvuldig voor. Ook houden we rekening met beschermde planten en dieren. Vanzelfsprekend werken we volgens de wet- en regelgeving.

De Vegetatielegger is een onderdeel van de Legger Rijkswaterstaatwerken, waarin voor alle waterstaatswerken in Nederland is vastgelegd wat de gewenste toestand is.

U kunt per e-mail en telefonisch met ons in contact komen. Wij staan u graag te woord. Op deze pagina vindt u onze contactgegevens.